Jūrskolas ēkas, Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Jūrskolas ēkas, Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Jūras akadēmijas veikto pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, apsekošana paredzēta, lai veiktu ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) izpēti un noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, lai dotu slēdzienu par ēkas energoefektivitāti un pašreizējo tehnisko stāvokli un tālāku tās ekspluatācijas iespēju.

Apsekojums veikts 2015. gada janvārī. Ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženierapgādes komunikāciju pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-01 "Ēku tehniskā apsekošana" un Vispārējo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinumu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, tika izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskā apsekojuma atzīmēm. Tika veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju (Pamati, 1. stāva grīdas, nesošās ārsienas, starpstāvu pārsegumi) atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi.