Ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens.

ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr-20-7167, andris@baltsunmelns.lv

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils""

Būves adrese: Tārgales iela 5, Ventspils

Vidusskolas ēkas, Tārgales ielā 5, Ventspilī, Tehniskās izpētes atzinums un ēkas uzmērījums veikts saskaņā ar SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, izpēte un uzmērījums nepieciešams, lai veiktu ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta, ārējo kāpņu lieveņu, kāpņu, logu un durvju, iekšējās apdares), iekšējo inženierapgādes komunikāciju vispārīgu vizuālu apskati un novērtētu to pašreizējo tehnisko stāvokli. Sagatavoti ieteikumi nepieciešamo pasākumu veikšanai, kas paredzami ēkas pārbūves būvprojektā. Uzmērījuma rasējumi kalpos par izejmateriāliem ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei. Mērķis - ēkas trenažieru zāles, aerobikas zāles un aktu zāles pārbūve, savienojošā gaiteņa izbūve ar blakus ēku – sporta halli.

Izpēte un uzmērījums veikts 2016. gada maijā. Ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženiertīklu pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskās izpētes atzinuma slēdzienu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, tika izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās izpētes atzīmēm. Veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi. Veikts vispārējs ēkas arhitektoniskais uzmērījums un sagatavoti ēkas uzmērījuma rasējumi, tai skaitā 3D formātā. Izstrādāts ēkas 3D rasējumu modelis.