A/S "Aldaris" Noliktavas ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Pasūtītājs: A/S "Aldaris"

Būves adrese: Tvaika iela 44, Rīga, ēkas lit. Nr.17

Tehniskā apsekojuma autori:

ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr-20-7167

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

DAIGA PORIŅA, daiga@baltsunmelns.lv

Tehniskā apsekošana

Noliktavas ēkas, Tvaika ielā 44, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar SIA „Aldaris” veikto pasūtījumu un noslēgto līgumu.

2014. gada augustā, atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts lai veiktu noliktavas ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) izpēti. Tehniskā atzinuma kopsavilkuma daļā tiek dots slēdziens par ēkas pašreizējo tehnisko stāvokli, nolietojumu. Secinājumu un ieteikumu apakšnodaļā doti ieteikumi, kuri veicami, lai piemērotu biroju ēkas funkcijām, saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu.

Noliktavas ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženierapgādes komunikāciju pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-01 „Ēku tehniskā apsekošana” un Vispārējo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinumu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, kā arī tika atsegtas ēkas galvenās nesošās konstrukcijas. Veikti mērījumi, lai noteiktu ēkas galveno nesošo konstrukciju izlieces. Veikti arī ēkas galveno nesošo konstrukciju aprēķini ar secinājumiem par šo konstrukciju nestspēju pie plānotajām ēkas pēcrekonstrukcijas slodzēm. Aprēķini apkopoti dokumentācijas Informatīvajā pielikumā.

Veikts arī ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais uzmērījums, kura mērķis sniegt informāciju par ēkas konstrukciju un elementu gabarītiem un parametriem. Tika veikti ēkas sienu, kolonnu, ailu un citu konstrukciju lineārie uzmērījumi plānos, kā arī ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, nesošo sienu, starpstāvu un jumta pārsegumu atsegumu uzmērījumi, nosakot to dimensijas.