Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Autoruzraudzība

Autoruzraudzības mērķis un uzdevums ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu veikšanas gaitā.

Autoruzraudzības gaitā tiek veikti sekojoši darbi:

 • Objektā autoruzraudzība tiek veikta vienu reizi nedēļā (ja nepieciešams arī biežāk), rūpīgi izpētot un pārbaudot paveiktos būvdarbus.
 • Tiek veikta būvobjektā izpildītā darba kavalitātes kontrole un izpildītā darba atbilstības kontrole būvprojektā dotajiem risinājumiem.
 • Autoruzraudzības gaitā viss būvniecības process, kā arī pieļautie defekti tiek fiksēti fotouzņēmumos.
 • Tiek veiktas būvobjektā izmantoto būvizstrādājumu un būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaudes attiecībā pret būvprojektā norādītajiem.
 • Tiek kontrolēts, lai būvobjektā būvdarbi tiktu veikti pēc atbilstošas būvprojekta dokumentācijas.
 • Konstatētās patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu prasībām, sākotnēji tiek fiksētas uz iepriekš sagatavotas formas veidlapas un Būvuzņēmējam tiek dots laiks konstatēto nepilnību novēršanai. Ja pēc dotā laika norādītā nepilnība jeb atkāpe no būvprojekta nav novērsta, tas tiek fiksēts autoruzraudzības žurnālā ar sertificēta arhitekta vai būvinženiera parakstu.
 • Ja būvobjektā pielaistas atkāpes no akceptētā būvprojekta un nepieciešams labojumu risinājums, tad risinājums, ne vēlāk kā nedēļas laikā, atkarībā no situācijas sarežģītības, papildrasējumu veidā 3 eksemplāros (ja nepieciešams arī elektroniski), tiek iesniegts Būvuzņēmējam. Visi papildrasējumi tiek fiksēti autoruzraudzības žurnālā.
 • Risinājumi, papildrasējumu veidā, nedēļas laikā tiek izstrādāti arī pēc būvdarbu vadītāja pieprasījuma telefoniski vai izmantojot e-pastu. Visas atkāpes no akceptēta būvprojekta, kas saskaņotas ar būvprojekta autoriem un pasūtītāju, tiek fiksētas autoruzraudzības žurnālā.
 • Autoruzraudzības procesa beigās pasūtītājam un būvuzņēmējam tiek iesniegts papildrasējumu sējums, kurā apkopoti visi saskaņotie un autoruzraudzības žurnālā fiksētie papildrasējumi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§)
Vispārīgie būvnoteikumi par autoruzraudzību:

X. Autoruzraudzība

 • 102. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
 • 103. Ja būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu neizstrādā viena un tā pati persona, autoruzraudzību būvdarbu laikā veic tas būvkomersants vai būvspeciālists, kurš ir izstrādājis būvprojektu, ja ar pasūtītāju noslēgtajā līgumā nav noteikts citādi.
 • 104. Autoruzraudzība neatbrīvo citus būvniecības procesa dalībniekus no normatīvajos aktos tiem noteiktās atbildības.
 • 105.

  Autoruzraudzību veic:

 • 105.1. valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas);
 • 105.2. trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm;
 • 105.3. publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām otrās grupas būvēm;
 • 105.4. dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas);
 • 105.5. būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
 • 106. Autoruzraudzību, izņemot gadījumu, ja būve tiek nojaukta, veic laikposmā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar pasūtītāja un būvprojekta izstrādātāja noslēgto līgumu.
 • 107. Šo noteikumu 32. un 33. punktā minētajā gadījumā autoruzraugs ir būvprojekta vadītājs, bet šo noteikumu 34. punktā minētajā gadījumā – būvprojekta vadītājs un būvprojekta daļu vadītāji.
 • 108. Ja būvprojekta izstrādātājs vairs nenodarbina būvprojekta vadītāju vai būvprojekta daļas vadītāju vai tie zaudējuši patstāvīgās prakses tiesības, autoruzraudzības veikšanai tiek norīkots cits atbilstošas jomas būvspeciālists.
 • 109. Ja šo noteikumu 33. punktā minētais būvprojekta izstrādātājs atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, pasūtītājs var slēgt līgumu ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.
 • 110. Ja šo noteikumu 32. vai 34. punktā minētais būvprojekta izstrādātājs (būvkomersants) atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, pasūtītājs var slēgt līgumu ar būvspeciālistu, kas bija norīkots veikt attiecīgos pienākumus būves projektēšanas procesā.
 • 111. Autoruzraudzības žurnāls glabājas pie atbildīgā būvdarbu vadītāja, bet aizpildīto lapu kopijas – pie autoruzrauga.
 • 112. Pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod pasūtītājam glabāšanai.
 • 113.

  Autoruzraugam ir šādi pienākumi:

 • 113.1. apsekot būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
 • 113.2. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;
 • 113.3. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
 • 113.4. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
 • 113.5. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, ja tas ir pieprasīts;
 • 113.6. iesniegt pasūtītājam vai būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
 • 113.7. ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.
 • 114.

  Autoruzraugam ir šādas tiesības:

 • 114.1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
 • 114.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
 • 114.3. pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
 • 114.4. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
 • 114.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
 • 114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
 • 114.7. vienpusēji atkāpties no autoruzraudzības līguma, ja pasūtītājs neievēro būvprojekta izstrādātāja prasību pārtraukt būvdarbus, un ierosināt būvvaldei atcelt būvatļauju, par ko būvprojekta izstrādātājs rakstiski paziņo pasūtītājam;
 • 114.8. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajos noteikumos noteiktās tiesības, arī tad, ja autoruzraudzība nav nepieciešama un autoruzraudzības līgums nav noslēgts. Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz būvprojekta izstrādātājs;
 • 114.9. ziņot būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro autoruzrauga pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta.
 • 115. Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu. Izmaiņu izdarītājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām pēc izmaiņu veikšanas tajā, kā arī tādu risinājumu izvēli, lai būve pēc tās nodošanas ekspluatācijā atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām.
 • 116. Autoruzrauga pienākums ir nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus būvdarbu vadītājam un būvuzraugam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.